VŠEOBECNÉ

PODMIENKY

DENTAPEX, s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné podmienky (ďalej len „VP“) vzdelávacieho podujatia DENTAPEX, s.r.o. zameraného na vzdelávanie odbornej verejnosti v oblasti stomatológie, dentálnej starostlivosti a hygieny (ďalej len „Vzdelávacie podujatie/ia“) upravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi DENTAPEX, s.r.o., Stará Baštová, IČO 45962863 zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, Vložka číslo:  26746/V (ďalej spolu len „Organizátor“), a záujemcami o účasť na Vzdelávacom podujatí (ďalej len „Záujemca/ovia“) a účastníkmi Vzdelávacieho podujatia (ďalej len „Účastník/ci“) pri prihlasovaní a účasti na jednotlivých Vzdelávacích podujatiach. Cieľom Organizátora ako občianskeho združenia je okrem iného zabezpečovať rozvoj a podporu vzdelávania v oblasti stomatológie, dentálnej hygieny a ústnej hygieny určeného pre odbornú aj laickú verejnosť, a to v teoretickej aj praktickej rovine.

2. Tieto VP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej prihlášky Záujemcu na jednotlivé Vzdelávacie podujatia vyhotovenej formou elektronicky vyplneného a potvrdeného registračného formuláru na webovej stránke dentapex.sk (ďalej len „Webová stránka“), (ďalej len „Prihláška“) a zmluvy o účasti na Vzdelávacom podujatí, predmetom ktorej je umožnenie a zabezpečenie účasti Záujemcu/Účastníka na jednotlivých Vzdelávacích podujatiach a poskytnutie mu vzdelávacích služieb a doplnkových s tým súvisiacich služieb (ďalej len „Zmluva“), uzatváranej medzi Organizátorom a Záujemcom/Účastníkom formou akceptácie riadne vyplnenej a doručenej záväznej Prihlášky zo strany Organizátora. Na platnosť a účinnosť od VP odlišných alebo dodatočných podmienok dohodnutých Organizátorom a Záujemcom/Účastníkom sa vyžaduje ich písomná forma.

3. Záujemcom sa v jednotlivých prípadoch rozumie každá osoba, t.j. fyzická osoba – nepodnikateľ, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o účasť na Vzdelávacom podujatí bez ohľadu na jej funkciu alebo vzdelanie a ktorá za týmto účelom riadne vyplnila a odoslala Prihlášku na vybrané Vzdelávacie podujatie. Záujemca nadobudne status Účastníka okamihom akceptácie jej riadne vyplnenej a Organizátorovi doručenej Prihlášky zo strany Organizátora.

 

II. Prihlasovanie na Vzdelávacie podujatia a podmienky účasti na Vzdelávacích podujatiach

1. Záujemca so zámerom zúčastniť sa niektorom zo Vzdelávacích podujatí zverejnených na Webovej stránke vyplní Prihlášku, ktorá je zverejnená na WebovejI.  stránke.

2. V Prihláške Záujemca uvedie Organizátorom požadované údaje, najmä:

a. identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, odborné zameranie/pozícia, e-mail, telefónne číslo;

b. fakturačné údaje (ak sa Záujemca prihlasuje ako podnikateľ, resp. ním poverená osoba): obchodné meno, adresa sídla/miesta podnikania, IČO a DIČ;

c. v prípade prihlasovania viacerých Záujemcov/Účastníkov na vzdelávacie podujatie: titul, meno, priezvisko, odborné zameranie/pozícia, pričom Záujemca vypĺňajúci a odosielajúci Prihlášku je povinný na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si predchádzajúce súhlasy ním prihlasovaných osôb s poskytnutím ich osobných údajov Organizátorovi pre účely ich účasti na Vzdelávacích podujatiach.

Údaje, ktoré musia byť v Prihláške vyplnené povinne sú označené hviezdičkou.

3. Záujemca v Prihláške potvrdí skutočnosti a udelí súhlasy požadované Organizátorom; súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely reklamy a marketingu je dobrovoľný.

4. Organizátor potvrdí Záujemcovi doručenie vyplnenej Prihlášky, ktorá sa považuje za návrh Záujemcu na uzavretie Zmluvy. Následne záujemca obdrží faktúru, ktoru je povinný uhradiť do dátumu splatnosti, uvedenom na faktúre. Originál faktúry Účastník obdrží v deň konania akcie na mieste podujatia.

5. Akceptáciou riadne vyplnenej a doručenej Prihlášky zo strany Organizátora a zaplatením Účastníckeho poplatku dôjde k uzavretiu Zmluvy medzi Organizátorom a príslušným Záujemcom, ktorý tým nadobúda status Účastníka.

6. V prípade, ak Záujemca neuhradí faktúru za účasť do dňa splatnosti uvedenom na faktúre, je Organizátor oprávnený ponúknuť možnosť účasti na dotknutom Vzdelávacom podujatí inému Záujemcovi.

7. Každé Vzdelávacie podujatie má určený minimálny a maximálny počet Účastníkov. V prípade, ak počet Záujemcov/Účastníkov niektorého Vzdelávacieho podujatia nedosiahne minimálny Organizátorom určený počet, ako aj v prípade mimoriadnych okolností/situácií, je Organizátor oprávnený príslušné Vzdelávacie podujatia zrušiť. Organizátor je oprávnený odmietnuť doručené vyplnené Prihlášky v prípade, ak bola dosiahnutá maximálna kapacita počtu Účastníkov daného Vzdelávacieho podujatia. O zrušení Vzdelávacieho podujatia alebo odmietnutí účasti Záujemcu na Vzdelávacom podujatí Organizátor bezodkladne informuje dotknutých Záujemcov/Účastníkov a ponúkne im možnosť účasti na inom Vzdelávacom podujatí alebo im vráti už zaplatené Účastnícke poplatky.

 

III. Práva a povinnosti spojené s účasťou na Vzdelávacích podujatiach

1. Organizátor bude realizovať Vzdelávacie podujatia na mieste a v priestoroch ním vopred určenými, a to prostredníctvom Organizátorom určených osôb, podľa časového plánu a organizácie určenej Organizátorom.

2. Záväzok Organizátora poskytnúť Účastníkovi služby Vzdelávacieho podujatia sa považuje za splnený aj v prípade, ak bol Organizátor pripravený ich poskytnúť Účastníkovi a Účastník tieto nevyužil z dôvodov, ktoré nie sú Organizátorom uznané za relevantné. Účastník v tomto prípade nemá nárok na vrátenie už zaplateného Účastníckeho poplatku a/alebo jeho alikvotnej časti z dôvodu neúčasti na príslušnom Vzdelávacom podujatí.

3. Organizátor sa v čo najvyššej možnej miere bude snažiť organizovať Vzdelávacie podujatia riadne a včas, avšak nezaručuje a nezodpovedá za nemožnosť uskutočnenia a/alebo omeškanie spôsobené relevantnými okolnosťami/udalosťami a/alebo vyššou mocou.

4. Účastníci sú pri a v súvislosti s ich účasťou na Vzdelávacích podujatiach povinní dodržiavať nasledujúce pravidlá:

a. rešpektovať Organizátorom určený časový plán Vzdelávacieho podujatia a jeho organizačnú štruktúru;

b. nekonať spôsobom, ktorý by mohol vzbudzovať verejné pohoršenie, urážať ľudskú rasu alebo etnikum, náboženské alebo politické cítenie, propagovať a/alebo podporovať akúkoľvek diskrimináciu odporujúcu zákonu a/alebo dobrým mravom, nekonať nekalo a/alebo podvodne, v rozpore so zákonmi a/alebo dobrými mravmi, ani spôsobom, ktorý by mohol poškodiť dobré meno a/alebo povesť Organizátora a a/alebo Vzdelávacieho podujatia,

c. nekonať tak, aby došlo alebo mohlo dôjsť k ohrozeniu života, zdravia a/alebo poškodeniu majetku,

d. používať/využívať materiálno-technické vybavenie používané v rámci Vzdelávacieho podujatia v súlade s pokynmi Organizátora a jednotlivých školiteľov (spolupracujúcich osôb), odporúčanými postupmi, hospodárne, šetrne a tak, aby nedošlo k ich nadmernému opotrebeniu, poškodeniu či zničeniu; v prípade poškodenia a/alebo zničenia materiálno-technického vybavenia Vzdelávacieho podujatia nesie dotknutý Účastník zodpovednosť za prípadne takto vzniknuté škody a je povinný ich Organizátorovi nahradiť,

e. plniť pokyny a usmernenia Organizátora, resp. ním poverených osôb.

5. V prípade porušenia vyššie uvedených povinností zo strany Účastníka, je Organizátor oprávnený jednostranne ukončiť jeho účasť na Vzdelávacom podujatí, a to bez nároku na vrátanie Účastníckeho poplatku a/alebo jeho alikvotnej časti.

6. Organizátor nezodpovedá za prípadné škody a/alebo straty cenných veci Účastníkov.

 

IV. Odstúpenie od Zmluvy – storno podmienky

1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy v prípadoch stanovených príslušnými právnymi predpismi a/alebo VP. Odstúpením od Zmluvy sa táto od počiatku zrušuje. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné, podpísané osobou oprávnenou konať a podpisovať v mene a na účet konajúcej zmluvnej strany a nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy zmluvnej strane, ktorej je určené.

2. Účastník so statusom spotrebiteľa je oprávnený v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku v znení neskorších predpisov aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je Účastník povinný oznámiť Organizátorovi písomnou formou; na tento účel môže využiť formulár zverejnený na webovej stránke Organizátora.

3. V prípade, ak Účastník zruší svoju účasť na Vzdelávacom podujatí Programu najneskôr štrnásť (14) dní pred konaním príslušného Vzdelávacieho podujatia a nepožiada Organizátora o možnosť účasti jeho náhradníka na Vzdelávacom podujatí, je povinný zaplatiť Organizátorom 100% z Účastníckeho poplatku ako zmluvnú pokutu (storno poplatok). Organizátor je oprávnený v riadne odôvodnených prípadoch a podľa vlastného uváženia upustiť od nároku na zmluvnú pokutu – storno poplatky podľa predchádzajúcej vety. V prípade, ak Účastník zruší svoju účasť na Vzdelávacom podujatí štrnásť (14) dní alebo viac ako štrnásť (14) dní pred konaním príslušného Vzdelávacieho podujatia a nepožiada Organizátora o možnosť účasti jeho náhradníka na Vzdelávacom podujatí, Organizátor vráti dotknutému Účastníkovi 100% z Účastníckeho poplatku.

 

V. Ochrana osobných údajov

1. Záujemca/Účastník ako dotknutá osoba v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení vyplnením a podpísaním Prihlášky udeľuje Organizátorovi dobrovoľné výslovné písomné súhlasy so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutom v Prihláške, a to:

a. súhlas pre účely účasti na Vzdelávacích podujatiach;

b. súhlas pre reklamné a marketingové účely – účely oboznamovania dotknutých osôb s aktuálnymi a plánovanými ponukami vzdelávacích podujatí, verejnej propagácie realizovaných vzdelávacích podujatí, aktivitami, projektmi a akciami prevádzkovateľa, výrobkami a službami stomatologickej a dentálnej starostlivosti a hygieny, ich prezentácie a propagácie, účely uskutočňovania prieskumov trhu, verejnej mienky a spokojnosti dotknutých osôb a ich analytické vyhodnocovanie.

2. Záujemca/Účastník vyjadruje svoje súhlasy so spracúvaním svojich osobných údajov na účely špecifikované v predchádzajúcom bode VP formou zaškrtnutia príslušného políčka o súhlase so spracovaním osobných údajov v rámci Prihlášky na Webovej stránke.

3. Záujemca/Účastník je oprávnený kedykoľvek účinne odvolať svoje súhlasy (aj osobitne) so spracovaním osobných údajov podľa VP oznámením preukázateľne doručeným Organizátorovi v písomnej forme alebo s využitím elektronických prostriedkov. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely účasti na Vzdelávacích podujatiach má za následok nemožnosť účasti dotknutého Záujemcu/Účastníka na Vzdelávacích podujatiach a zrušenie už prípadne uzavretej Zmluvy; tieto prípady sa považujú za odstúpenie od Zmluvy zo strany Záujemcu/Účastníka a primerane sa na ne aplikuje ustanovenie bodu 5.2. VP.

 

VI. Záverečné ustanovenia

1. V prípade, ak niektoré z ustanovení VP je alebo bude v úplnosti alebo čiastočne neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení VP. Neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bude nahradené takým platným, účinným alebo vykonateľným ustanovením, ktoré je podľa možnosti čím bližšie hospodárskemu obsahu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia VP.

2. Organizátor nehradí Záujemcom/Účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich prihlásením, účasťou a absolvovaním Vzdelávacích podujatí.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek spory vyplývajúce a/alebo súvisiace s účasťou na vzdelávacích podujatiach sa budú v prvom rade snažiť riešiť zmierom – dohodou.

4. Organizátor prostredníctvom VP informuje Účastníka pred uzavretím Zmluvy: V prípade, ak Účastník v postavení spotrebiteľa reklamuje absolvované Vzdelávacie podujatie a nebude spokojný s vybavením reklamácie zo strany Organizátora, alebo ak sa Účastník – spotrebiteľ obráti na Organizátora so žiadosťou o nápravu a nebude spokojný so spôsobom jej vybavenia, alebo ak sa domnieva, že Organizátor porušil jeho práva, má Účastník v postavení spotrebiteľa právo obrátiť sa na Organizátora so žiadosťou o nápravu. Ak Organizátor na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do tridsiatich (30) dní odo dňa jej odoslania, má Účastník v postavení spotrebiteľa právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ním vybraného subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov môže byť ktorákoľvek príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

5. Účastník v postavení spotrebiteľa má okrem práva na alternatívne riešenie sporu prostredníctvom ním vybraného subjektu vzmysle prechádzajúceho bodu VP aj právo použiť európsku platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“), a to v jazyku ktorí si Účastník v postavení spotrebiteľa môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo doplnenie VP, pričom nimi upravené znenie VP sa stáva pre záujemcov a Účastníkov záväzným okamihom ich zverejnenia na Webovej stránke.

7. Toto znenie VP je účinné od 01.01.2020.

 

DENTAPEX, s.r.o.                                                                                                                                                                                        Návrat do registácie

 

KONTAKT

 

DENTAPEX

MUDr. Rudolf Novotný

Námestie Osloboditeľov 3/A

Duett 1, 9. poschodie

040 01 Košice

 

e-mail: novotny@dentapex.sk

web: www.dentapex.sk

ORDINAČNÁ DOBA

 

Ambulancia

Pondelok – Piatok:

08:00 – 16:00 hod.

 

 

Dentálna hygiena

Pondelok – Štvrtok:

08:00 – 16:00 hod.

OBJEDNAJTE SA

 

Objednajte sa telefonicky na stomatologické ošetrenie a nájdeme spolu termín, ktorý

Vám bude vyhovovať.

 

+ 421 55 622 56 98

+ 421 918 516 554

Facebook

Copyright © 2015 DENTAPEX. All Rights Reserved.