DENTAPEX, s.r.o., Stará Baštová, IČO 45 962 863 ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorého hlavnou činnosťou je spracúvanie citlivých osobných údajov zaviedla opatrenia na zaistenie legálnosti, dôvernosti, spravodlivosti a transparentnosti spracúvania osobných údajov tak, aby od 1. 1. 2020 dosiahla čo najlepší súlad s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Spravodlivé a transparentné spracúvanie osobných údajov je podmienené informovanosťou dotknutej osoby o existencii každej spracovateľskej činnosti, ktoré prevádzkovateľ vykonáva, ako aj o účeloch tejto činnosti. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby poskytuje DENTAPEX, s.r.o. dotknutej osobe v čase získavania osobných údajov, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Informácie v súlade s čl. 13 GDPR o každom účele spracúvania osobných údajov sú prístupné po kliknutí myšou na príslušný účel spracúvania osobných údajov.

 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Základnou premisou zavedenia GDPR je umožniť dotknutým osobám väčšiu kontrolu nad osobnými údajmi, ktorá spočíva v aplikácii práv dotknutej osoby. Práva ustanovenú GDPR sú právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť osobných údajov, Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Kto spracováva Vaše osobné údaje? Spracovanie osobných údajov vykonáva majiteľa konateľ spoločnosti MUDr. Rudolf Novotný.

 

Prečo spracovávame Vaše osobné údaje? Spracovanie a získavanie Vašich osobných údajov potrebujeme k vykonávaniu našej činnosti, poskytovaniu odborných rád  zdravotníckychslužieb v ambulancii.

 

Aké údaje spracovávame? Na webovej stránke http://dentapex.sk/ v objednávkovom formulári na školenie či online komunikáciu je Vaše meno, ktoré je prístupné len poverenými osobami, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom- lekár a sestra. K týmto údajom má prístup len majiteľ webu a prevádzkovateľ webhostingu, resp. ním poverené osoby, ktoré sú viazané internými smernicami poskytovateľa webhostingu o ochrane osobných údajov. V  ambulancii spracovávame meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický kontakt, meno osoby, ktorej je možné poskytnúť informácie o pacientovi a telefonický kontakt na ňu a zdravotnú poisťovňu pacienta. Okrem toho spracovávame všetky údaje, ktoré sa týkajú Vášho vyšetrenia.

 

Kto má prístup k Vašim osobným údajom? K osobným údajom zasielaným prostredníctvom formulárov na webe http://dentapex.sk/ má prístup MUDr. Rudolf Novotný a aktuálny poskytovateľ webhostingového riešenia. Za manipulácius osobnými údajmi na webhostingovom serveri je zodpovedný jeho majiteľ a ním poverené osoby. K osobným údajom v ambulancii má okrem spracovateľa prístup sestra, pracujúca v ambulancii (t.č.).

 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

V ambulancii Vaše údaje spracovávame na základe Vašej žiadosti o vyšetrenie a poskytujeme ich v prípade potreby nasledujúcim subjektom

     - zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym zariadeniam, ktorých súčinnosť je potrebnápri Vašom vyšetrení a liečbe

Poskytovanie Vašich osobným údajov na komerčné účely je vylúčené.

 

Čo robíme s Vašimi osobnými údajmi? V ambulancii ich spracovávame v papieroveji elektronickej forme a archivujeme po dobu 20 rokov v zmysle zákona.

 

Aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov? Môžete požiadaťo informácie, akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje, aj o prístup k nim. Ak si myslíte, že spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, máte právo

 

- požiadať nás o vysvetlenie alebo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

 

- žiadať o nápravu, resp. vymazanie osobných údajov

 

V tomto prípade Vám môžeme Vyhovieť len v rámci webovej stránky, nakoľko archivovať osobné údaje a zdravotnú dokumentáciu v  ambulancii nás zaväzuje zákon aj v prípade, že už v budúcnosti našu ambulanciu nenavštívite, archivovať Vašu zdravotnú dokumentáciumusíme 20 rokov.

 

- podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov

 

O Vašej námietke, ktorá musí byť podaná písomne, Vás budeme rovnako písomne informovať do 30 dní od jej doručenia poštou alebo e-mailom.

 

Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu

 

1. Prevádzkovateľom portálu http://dentapex.sk/ a ambulancie je spoločnosť DENTAPEX, s.r.o., Stará Baštová, IČO 45 962 863 zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, Vložka číslo:  26746/V zastúpená majiteľom a konateľom MUDr. Rudolfom Novotným.

 

2. Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov je MUDr. Rudolf Novotný, korešpondenčná adresa je totožná s adresou sídla spoločnosti, e-mail pre námietky k osobným údajom je novotny@dentapex.sk.

 

3. Účelom a právnym základom spracovávania osobných údajov je vykonávanie zdravotnej starostlivosti na základe zákona č. 576/2004 Z.z. v z.n.p. a s ním súvisiacich zákonov a právnych predpisov, najmä zákona č. 578/2004 Z.z. v z. n. p. a tiež zákona č. 153/2013 Z.,z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Explicitný súhlas pacienta pri spracovaní osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zákon nevyžaduje.

 

4. Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2020. Upravené 1.1.2020

 

Návrat do registácie

 

KONTAKT

 

DENTAPEX

MUDr. Rudolf Novotný

Námestie Osloboditeľov 3/A

Duett 1, 9. poschodie

040 01 Košice

 

e-mail: novotny@dentapex.sk

web: www.dentapex.sk

ORDINAČNÁ DOBA

 

Ambulancia

Pondelok – Piatok:

08:00 – 16:00 hod.

 

 

Dentálna hygiena

Pondelok – Štvrtok:

08:00 – 16:00 hod.

OBJEDNAJTE SA

 

Objednajte sa telefonicky na stomatologické ošetrenie a nájdeme spolu termín, ktorý

Vám bude vyhovovať.

 

+ 421 55 622 56 98

+ 421 918 516 554

Facebook

Copyright © 2015 DENTAPEX. All Rights Reserved.